l  หน้าแรก  l  เกี่ยวกับเรา   l บุคลากร   l งานนโยบายและแผน   l โครงการ   l ความร่วมมือกับต่างประเทศ   l งานประกันคุณภาพ   l หลักสูตร   l แผนการสอน   l

 ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-962432


แผนการสอน

 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2547

391611

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและการบริหารการศึกษา

391612

ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

391621

นิติบุคคลของหน่วยงานทางการศึกษาและการบริหารงบประมาณ

391651

ปรัชญาและจริยธรรมสำหรับนักบริหารการศึกษา

391695

สัมมนาวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 1

391696

สัมมนาวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา 2

391697

การศึกษาภาคสนามในการบริหารการศึกษา

 

หลักสูตรปรัชญาดถษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พ.ศ.2550

394711

ทฤษฎีการศึกษาสมัยใหม่

394712

การจัดการความรู้และการเสริมสร้างภูมิปัญญาดั้งเดิม

394743

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

394748

ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

394770

การวิจัย และการพัฒนาขั้นสูงทางการจัดการการกีฬาและนันทนาการ

394766

จิตวิทยาองค์การประยุกต์เพื่อการจัดการกีฬา

394781

ภูมิภาคศึกษา

394791

สัมมนาวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง

394792

สัมมนาภาวะผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2550

 354501

หลักการบริหารการศึกษา

 354502 

ภาวะผู้นำและการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา

 354503 

การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

 354511

นโยบายและการวางแผนการศึกษา

 354512

การบริหารงานวิชาการ

 354513

การพัฒนาองค์การ

 354514 

การบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา

 354517

กฎหมายสำหรับนักบริหารการศึกษา

 354521

การวิจัยและการประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา       

 354531

ภาวะผู้นำทางกีฬา

 354532

การจัดการพลศึกษาและกีฬา  

 354533

การวิจัยและพัฒนาทางกีฬา

 354536 

การท่องเที่ยวทางกีฬา

 354538 

การจัดการนันทนาการ

 354591

สัมมนา

 354578 

แนวโน้มของระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 354571 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

 354573 

นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

 354574 

การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา          

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2556  (มคอ.3)

354501 หลักการบริหารการศึกษา

354502 ผู้บริหารสถานศึกษากับภาวะผู้นำทางการศึกษา                     

354503  การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน      

354504ารพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา             

354505  การบริหารงานวิชาการ   

 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2556  (มคอ.3)


354601   ยุทธศาสตร์การบริหารองค์การทางการศึกษา

354602   ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา    

354671   สัมมนาการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา 1

354691    วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1

ผู้อ่าน 923 คน
 
 

 
 
 

 
ขอความอนุเคราะห์นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 2 และปริญญาที่สอง กรอกแบบสอบถาม
รายงานผลการแก้ไข IS
แบบขอส่งต้นฉบับ IS ฉบับแก้ไข
รายงานผลการตรวจต้นฉบับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2556
 
 

 
รายชื่อผู้เข้าอบรม Writing Proficiency Test
หนังสือเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการthai
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการ
โครงการรู้เท่าทันสื่อกับไทยพีบีเอส-พิษณุโลก
รายงานสรุปโครงการบูรณาการรายวิชา 354513 กับการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
ผลกระทบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย “การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวคิดของการพัฒนาองค์การ” และการบริการวิชาการโครงการ “วรรณกรรมสู่การเรียนรู้” ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา
 
 

 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-ธันวาคม 2556
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม 2555
 
 

 
รายางานการประชุมคณะกรรมการและคณาจารย์ (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณาทบทวนแผนกลยยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ วันที่ 26 ส.ค.56 จ.ลำปาง ณ อ.หัวหิน
รายางานการประชุมคณะกรรมการและคณาจารย์ (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณาทบทวนแผนกลยยุทธ์ วันที่ 6 มี.ค.57 ณ อ.หัวหิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำเดือน พ.ค.2557(2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำเดือน พ.ค.2557(1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำเดือน ส.ค.2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำเดือน มิ.ย.2556
รายงานการประชุมกรรมการและคณาจารย์ภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2557
 
 
 
 
 
 
 
facebook
Twitter
ภาพกิจกรรม
webboard
ศิษย์เก่า
 
 
 
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 9 Today
»   เมื่อวานนี้ 14 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 86 Week
»   เดือนนี้ 348 Month
»   ปีนี้ 373 Year
»   รวมทั้งหมด 407 Total
Record: 30 (02.12.2014)
( Counter 10-02-2013 )
 

ติดต่อได้ที่

Department Of Administration And Education Development Thailand

ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-962432  โทรสาร 055-962402
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : wave_1827@hotamail.com
Copyright © 2012 Department of Administration And Education Development Thailand